Cevap 1:

Fourier Hukukundan bunu biliyoruz.

Q=KA(dTdx)Q=-KA(\frac{dT}{dx})

kisthethermalconductivityandcanbeexpressedas:k is the thermal conductivity and can be expressed as:

k=QAdTdxk=\frac{Q}{A\frac{dT}{dx}}

Now,PutA=dTdx=1wewillget[math]Q=K[/math]Therefore,thermalconductivecanbedefinedastheheattransferthroughacrosssectionofuniteareaandhavingunittemperaturegradient[math](dT/dx).[/math]Nowwecandefineonemorethingthatisthermalresistance(R)Now, Put A=\frac{dT}{dx}=1we will get [math]Q=K [/math]Therefore, thermal conductive can be defined as the heat transfer through a cross-section of unite area and having unit temperature gradient [math](dT/dx).[/math]Now we can define one more thing that is thermal resistance(R)

R=dxAkR=\frac{dx}{Ak}

bu, malzeme tarafından ısı akışına karşı sunulan direnç olarak tanımlanabilir. Ayrıca, ısıl direncin karşılıklı ısıl iletkenliği (C) olarak adlandırılır.

C=1R=Akdxsowecandefinethermalconductanceasthemeasureofeasinesswithwhichheatcanflowthroughacrosssection.C=\frac{1}{R}=\frac{Ak}{dx}so we can define thermal conductance as the measure of easiness with which heat can flow through a cross-section.


Cevap 2:

Belirtildiği ve iyi açıklandığı gibi, ısı iletkenliği bir malzemenin özelliğidir ve standart boyutlara ve sıcaklık gradyanına atıfta bulunur. Termal iletkenlik, gerçek boyutlara atıfta bulunduğundan aynı şey değildir. Bunu şu şekilde düşünün: A ve B duvarları aynı iletkenliğe sahip malzemeden yapılmışsa, ancak B duvarı A duvarından iki kat daha kalınsa, B duvarının iletkenliği, her ikisi de aynı iletkenliğe sahip olsa bile A'nın yarısı olacaktır.


Cevap 3:

ısıl iletkenlik (W / (m · K), ısı transferi sadece sıcaklığa bağlı olduğunda, birim sıcaklık gradyanı nedeniyle, birim koşullar yüzeyine normal bir yönde sabit koşullar altında birim süre içinde iletilen ısı miktarıdır. Bir sistemin termal iletkenliği, sistemi içeren moleküllerin nasıl etkileşime girdiğine göre belirlenir.

Termal iletkenlik = ısı akış hızı × mesafe / (alan × sıcaklık gradyanı).

Termal iletkenlik (W · K-1), zıt yüzleri sıcaklıkta bir derece farklılık gösterdiğinde, belirli bir alan ve kalınlıkta bir plakadan birim zamanda geçen ısı miktarıdır. Bir termal iletkenlik λ plakası, A alanı ve L kalınlığı için bu λA / L'dir.